Povinně zveřejňované informace
Povinně zveřejňované informace
Název: Javorník
Důvod a způsob založení: Dle zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ze dne 12. 4. 2000 v platném znění
Organizační struktura: 7 členů zastupitelstva:
Starosta: Jiří Čihák
Místostarosta: Ladislav Kopecký st.
Ostatní zastupitelé: Miloš Kůžel st., Karel Váňa st., Jiří Horálek, Petr Staněk st., Radek Hrazdíra.
Kontaktní spojení: Poštovní adresa: Javorník 15, 257 63 Trhový Štěpánov
Mobil – starosta: 724 188 997
E-mail: obec.javornik@tiscali.cz
E-podatelna: obec.javornik@tiscali.cz
Web: www.javornikuvlasimi.cz
Pracovní doba: po, st: 18:00 – 21:00 hod.
Platby: Bankovní spojení pro všechny platby od veřejnosti: název banky, č. příjmového účtu KB Vlašim, č.ú. 32427121/0100
IČ: 00473545
DIČ: CZ00473545
ID datové schránky: ku7at2u
Žádosti o informace:

Obec poskytuje informace tímto způsobem:

 1. Zveřejněním (z vlastní iniciativy obce)

· Na úřední desce OÚ
· Na internetových stránkách obce
· Na zasedání obce

 1. Na základě žádosti

· Ústní = bez práva na odvolání a soudní přezkum, žádost se neeviduje
· Písemné nebo telekomunikační zařízení za podmínek,že

 • platí lhůty k vyřízení a právo žadatele na odvolání
 • žadatel si musí informaci osobně převzít


Obec neposkytuje tyto informace:

 • jejichž poskytnutí vylučuje zákon (např. §§ 7 – 11 zákona 106/99 Sb.)
 • podklady k průběhu veřejných zakázek obce
 • informace z vnitřních předpisů úřadu
 • informace z vedených registrů (obyvatel, přestupků,dlužníků) pokud to výslovně neumožňuje zákon


Lhůty stanovené zákonem pro vyřízení:

 • 3 dny – po obdržení žádosti úřad sdělí,že věc nepatří do působnosti OÚ a věc se proto odkládá,
 • 7 dní – po obdržení žádosti úřad sdělí,že požadovaná informace je zveřejněna a kde,
 • 7 dní – po obdržení žádosti úřad vyzve žadatele k upřesnění žádosti a stanoví mu lhůtu do 30 dnů od doručení výzvy,
 • 15 dní – po doručení žádosti úřad vydá informaci (tuto lhůtu lze prodloužit o maximálně 10 dní s tím,že žadatel je o prodloužení lhůty informován)
 • 15 dní – po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty k jejímu poskytnutí může žadatel podat odvolání,
 • 15 dní – po uplatnění odvolání rozhodne o odvolání odvolací orgán


Obdrženou písemnou žádost o informaci lze vyřídit tímto způsobem:

 • poskytnutím informace – tj. poskytnutím písemného dokladu, ústní odpovědí nebo nahlédnutím do písemností,
 • odložením žádosti – je-li žádost neúplná, žadatel ji přes výzvu nedoplnil nebo se žádost nevztahuje k působnosti města,
 • odmítnutím žádosti – pokud žadateli nevyhovíme rozhodnutím s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona 106/1999 Sb.
 • nečinností – pokud úřad neodpoví na písemnou žádost do lhůty stanovené zákonem je to považováno za zamítnutí žádostí s právem na odvolání – tento způsob nebude v podmínkách obecního úřadu využíván.


Rozhodnutí o odmítnutí písemné žádosti k podání požadované informace vydává obecní úřad. Rozhodnutí podepisuje starosta obce.

Příjem žádostí a dalších podání :

Všechny písemné žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání je možné podat osobně na obecním úřadě (v úředních hodinách) nebo poslat poštou na uvedenou kontaktní adresu: Javorník 15, 257 63 Trhový Štěpánov, př. poslat mail s adresou: obec.javornik@tiscali.cz , nebo u kteréhokoliv pracovníka úřadu, do jehož kompetence daná problematika patří.

Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí obecního úřadu
se podávají prostřednictvím toho úseku obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. 

Proti rozhodnutí orgánů obce

opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, městské rady nebo komise k projednávání přestupků učiněném ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny OÚ ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a to za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. 

Opravné prostředky proti opatřením obecního zastupitelstva
 

v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze podat kdykoliv ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Městskému úřadu Vlašim (adresa) 

Soudní přezkoumání:

došlo-li rozhodnutím určitého úseku městského úřadu, či samosprávného orgánu města ke zkrácení práv fyzické nebo právnické osoby, lze podat žalobu k příslušnému místnímu soudu, příp. podat ústavní stížnost k Ústavnímu soudu. 

Formuláře: Informace o formulářích potřebných k vyřízení Vašich podání podají pracovníci obecního úřadu. V elektronické formě nejsou formuláře k dispozici.
Popisy postupů – návody pro řešení životních situací: O informace můžete žádat na obecním úřadě nebo například na Portálu veřejné správy České republiky
Předpisy: Obecně závazná vyhláška obce Javorník č. 1 / 2001
Nakládání s komunálním odpadem
Sazebník úhrad za poskytování informací: Bez poplatků
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.: Zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací
Seznam organizací zřizovaných obcí: Sbor dobrovolných hasičů

Napsal Jiří Horálek, tisk, přečteno 15425x