Wifi pravidla

Základní informace Pravidla připojení Nejčastější otázky

Pravidla používání sítě JavorNet:

 1. Členství ve sdružení je dobrovolné. Zájemce o připojení podává řádně vyplněnou žádost. Členství vzniká k 1. dni v měsíci, který následuje po fyzickém připojení. Člen si platí hardware potřebný k připojení sám na vlastní náklady. Konfiguraci zajistí některý ze správců. Hodnota hardware potřebného k připojení se může lišit podle vzdálenosti od AP.

 1. Člen má možnost přerušit členství:
 1. přerušení je možné jen na celé měsíce a v minimální délce 1 měsíce.
 2. po dobu přerušení nemá právo být připojen do sítě Javornet.
 3. po dobu přerušení nemá povinnost platit měsíční členské příspěvky.
 4. žádost o přerušení a o ukončení přerušení se posílá v elektronické nebo papírové formě.
 1. Členství zaniká:
 1. vystoupením,
 2. vyloučením,
 3. úmrtím,
 4. zánikem sdružení.
 1. Člen sdružení je oprávněn vystoupit ze sdružení na základě písemného oznámení a členství končí poslední den v měsíci, přičemž člen je povinen zaplatit poslední pravidelný poplatek za celý měsíc, kdy ještě používá síťové služby.
 2. Vyloučen může být člen, pokud se na tomto shodne většina členů na Schůzi členů.
 3. Člen sdružení má právo:
 1. účastnit se jednání Schůze členů, hlasovat a uplatňovat návrhy,
 2. sdílet připojení k internetu s ostatními členy,
 3. navrhovat kontrolu činnosti a hospodaření sdružení nebo změny pravidel,
 4. svolávat Schůzi členů,
 5. používat v rámci svého přípojného bodu více počítačů.
 1. Člen sdružení je povinen:
 1. dodržovat pravidla sdružení,
 2. nepoškozovat zájmy a dobré jméno sdružení,
 3. aktivně se podílet na naplňování cílů sdružení,
 4. dovolit správci přístup k místům, kde se vyskytuje zařízení připojené do sítě Javornet,
 5. platit členské příspěvky ve výši smluvené v přihlašovací listině,
 6. poskytnout informace o změně osobních informací a povinných informací o počítači některému ze správců, a to v co nejbližší době,
 7. zúčastnit se Schůze členů, pokud se nemůže zúčastnit, musí se řádně omluvit písemně či elektronicky.
 1. Schůze členů:
 1. rozhoduje o odvolání vyloučeného člena,
 2. schvaluje pravidla a změny pravidel,
 3. rozhoduje o dalších otázkách, které jsou do působnosti Schůze členů svěřeny těmito pravidly nebo které si Schůze členů vyhradí
 1. Schůze členů se koná nejméně jednou ročně s přesahem nejvýše jednoho měsíce, v místě a době dle běžných zvyklostí.
 2. Schůze členů se svolává nejpozději 15 pracovních dnů před konáním Schůze členů, pozvánkou ve formě elektronické zprávy zaslané všem členům z webového komunikačního rozhraní a oznámením na www.javornikuvlasimi.cz
 3. Schůzi řídí člen pověřený jejím svolavatelem.
 4. Identifikace člena:
 1. člen v rámci sítě vystupuje pod svým vlastním unikátním identifikátorem (aliasem, přezdívkou), tento identifikátor musí mít i členův počítač v kolonce „Název počítače“. Má-li člen více počítačů, musí mít tento název tvar: „identifikátorXX“, kde X značí číslo od 1. Viz FAQ,
 2. každý člen dostane unikátní číslo (číslo smlouvy), toto číslo uvádí jako variabilní symbol platby.
 1. Člen pracuje v síti tak, aby ostatním členům nenarušoval a nebránil v užívání prostředků počítačové sítě. Při opakovaném porušování může být na určitou dobu člen odpojen od sítě.
 2. Člen nesmí záměrně přetěžovat síť sdružení.
 3. Člen musí zajistit, aby se z jeho zařízení nešířily viry, spamy, apod.
 4. Člen je povinen zajistit funkčnost emailové schránky a pravidelně číst elektronické zprávy a sledovat veřejná oznámení na internetových stránkách sdružení.
 5. Sdružení neodpovídá za škody, které jsou způsobeny výpadky sítě, a negarantuje funkčnost počítačové sítě. Sdružení má však za povinnost obnovit funkčnost sítě v co nejkratší možné době.
 6. Při porušování pravidel bude člen upozorněn výzvou. Za výzvu se považuje elektronická zpráva (email, systémová zpráva z webového rozhraní, ICQ, apod.), telefonická nebo jiná domluva.
 7. Jakékoliv problémy s počítačovou sítí, které jsou nad jeho schopnosti, ohlašuje člen správci. Měl by se pokusit identifikovat, kde přesně se problém vyskytuje, případně kdy a za jakých podmínek vznikl.
 8. Poplatky za připojení se budou platit pouze na účet určený výhradně k tomuto účelu (viz základní informace). Splatnost je nejpozději k desátému dni měsíce, ke kterému se platba vztahuje.
 9. Další a aktualizovaná pravidla mohou být uvedena na webové stránce sdružení.

Vysvětlivky:

Variabilní symbol: unikátní číslo člena
Web sdružení: www.javornikuvlasimi.cz

Napsal Jiří Horálek, tisk, přečteno 1174x